Program rejestracji pracowników (Worker Registration Scheme)

ODPOWIEDZ
admin
Site Admin
Site Admin
Posty: 27
Rejestracja: 25 paź 2018, 23:59
Lokalizacja: Polska

29 kwie 2007, 18:45

Prowadzony przez urząd spraw wewnętrznych (Home Office) program rejestracji pracowników obejmuje niemal wszystkich obywateli państw, które 1 maja 2004 roku przystąpiły do Unii Europejskiej - oczywiście, jeżeli pracują oni na terenie Wielkiej Brytanii. Wniosek o rejestrację w ramach programu rejestracji pracowników należy złożyć natychmiast po podjęciu nowej pracy. Jeżeli obowiązek ten nie zostanie dopełniony w ciągu miesiąca od rozpoczęcia pracy, po upływie tego terminu stanie się ona nielegalna. Zatrudnienie nie będzie uznane przez prawo aż do momentu wydania zaświadczenia o rejestracji. Konieczne może się okazać nawet przerwanie pracy.

Należy zaznaczyć, że osoba, której wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, otrzyma tzw. kartę rejestracji oraz zaświadczenie o rejestracji. Ten drugi dokument to po prostu pozwolenie na pracę. O ile jednak kartę rejestracji otrzymuje się niejako na stałe, o tyle zaświadczenie ("pozwolenie") jest ważne tylko dla jednej, wymienionej we wniosku pracy u konkretnego pracodawcy. Jeżeli praca będzie zmieniana przed upływem 12 miesięcy, o wydanie zaświadczenia należy wystąpić ponownie.

Od tej reguły są jednak wyjątki, które przedstawimy poniżej.

Obowiązkiem rejestracji i ubiegania się o pozwolenie na wykonywanie pracy objęte są osoby, które:

. podjęły nową pracę 1 maja 2004 r. lub później

. pracowały w Zjednoczonym Królestwie przed 1 maja 2004 r. bez pozwolenia, naruszając warunki pobytu

. pracują przez krótki okres lub tymczasowo

Uwaga! Obowiązek ten dotyczy także pracujących studentów.


Program rejestracji pracowników nie dotyczy osób:

. prowadzących działalność gospodarczą

. pracujących w Wielkiej Brytanii przez 12 miesięcy lub dłużej w tym samym

miejscu pracy, w którym były zatrudnione 1 maja 2004 r.

. pracujących w Wielkiej Brytanii legalnie i pozostających w tym samym miejscu

pracy po 1 maja 2004 r.

. które uzyskały zezwolenie na przyjazd do Wielkiej Brytanii przed 1 maja 2004 r. jako sezonowi pracownicy w rolnictwie oraz podjęli pracę w ramach programu sezonowych pracowników w rolnictwie 1 maja 2004 r. lub później

. świadczących usługi w imieniu pracodawcy, który posiada swoją siedzibę poza Wielką Brytanią

. będących jednocześnie obywatelami Wielkiej Brytanii, innego państwa

członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (z wyjątkiem 8 nowych państw Unii Europejskiej) lub Szwajcarii

. będących najbliższymi krewnymi pracujących w Wielkiej Brytanii obywateli Szwajcarii lub państw członkowskich EOG (z wyjątkiem nowych państw unijnych)

. będących członkami rodzin obywateli Szwajcarii lub innych państw członkowskich EOG, jeśli mieszkają oni w Wielkiej Brytanii i są studentami, emerytami lub posiadają

wystarczające środki utrzymania.

Wymienione wyżej osoby nie muszą się rejestrować w Home Office, jeżeli spełniają co najmniej jeden z warunków.


Aby uzyskać formularz wniosku (lub przynajmniej dowiedzieć się, jak to zrobić) i otrzymać dodatkowe informacje na temat rejestracji, można zatelefonować pod numer: 08705 210 224 lub odwiedzić strony internetowe: http://www.ind.homeoffice.gov.uk lub http://www.workingintheuk.gov.uk.

Formularz wniosku można ściągnąć klikając tutaj.

Formularz wniosku należy przesłać pod adres:

Work Permits WRS

PO BOX 492

Durham

DH99 1WU

Wskazane jest, aby wszystkie wnioski wysyłać pocztą (najlepiej listem Recorded Delivery lub Special Delivery - to odpowiedniki naszych przesyłek poleconych - wnioskujący otrzymuje wówczas potwierdzenie nadania dokumentów, zaś urzędnikom ułatwia to zapis ich wpływania) lub za pośrednictwem kuriera (tak wysłane wnioski przyjmowane są wyłącznie w dni powszednie od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-17.00). Potwierdzenie nadania listu poleconego należy zachować.

Wniosek wysłany za pośrednictwem kuriera należy kierować na adres:

Border & Immigration Agency

Work Permits WRS

Milburngate House

Durham

DH99 1SA

Tak wysłane wnioski są przyjmowane wyłącznie w godzinach 8.30-17.00 od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni świątecznych).

Uwaga: Firma, której powierzono kontrolę nad dokonywanymi wpłatami, jest niezależna od Work Permits (UK) i nie zajmuje się rozpatrywaniem wniosków. Nie ma możliwości kontaktowania się z nią.

Niedopuszczalne jest natomiast wysyłanie wniosku pocztą elektroniczną lub telefaksem - nie zostaną one przyjęte.


Składając wniosek o pozwolenie na pracę po raz pierwszy, do wypełnionego formularza WRS należy dołączyć:

. pismo od pracodawcy, potwierdzające zatrudnienie

. dwa zdjęcia (paszportowe na białym tle), opatrzone na odwrocie imieniem i nazwiskiem

. ważny paszport lub dowód osobisty

. opłatę w wysokości 90 GBP - od 2007-04-02 - (pobierana jest ona jedynie przy wydawaniu karty rejestracji, przy składaniu wniosków o kolejne zaświadczenia już nie trzeba płacić).

Paszport lub dowód osobisty muszą być dostarczone w oryginale. Po zakończeniu procedury, zostaną one zwrócone wnioskodawcy. Natomiast nie można liczyć na zwrot zdjęć i pisma od pracodawcy, dlatego też można przedstawić jego kopię, a nie oryginał (fotografii to ułatwienie nie dotyczy).

Przed wysłaniem wniosku do urzędu spraw wewnętrznych (Home Office), należy sporządzić jego kopię (będzie potrzebna pracodawcy). Bardzo istotne jest upewnienie się, że jest on kompletny, dlatego wszystko trzeba dokładnie sprawdzić. I tak należy pamiętać, że formularz powinien być wypełniony w języku angielskim, na maszynie lub DRUKOWANYMI literami, czarnym atramentem. Wnioskodawcy nie posiadający karty rejestracyjnej i zaświadczenia powinni wypełnić wszystkie części formularza, udzielając odpowiedzi na wszystkie pytania lub zakreślając odpowiednie kratki (pozostali także, chyba że wskazano inaczej). Jeżeli zabraknie jakiejkolwiek wymaganej informacji lub dokumentu, wniosek nie będzie rozpatrywany. Konieczność jego uzupełnienia spowoduje opóźnienie całej procedury.

Opłaty (90 GBP) można dokonać czekiem banku Wielkiej Brytanii (osobistym lub firmowym). Należy go wystawić na "Home Office, Work Permits (UK)". Czek musi być przekreślony i opatrzony poprzeczną adnotacją "A/C Payee only". Należy sprawdzić poprawność daty i kwoty (zapisanej liczbami i słowami) oraz podpisać czek. Na pokwitowaniu wpłaty trzeba zapisać numer czeku, numer konta, kod banku (sort code). Czek dołącza się do pierwszej strony formularza. (Dołączenie do wniosku 2 lub więcej czeków na łączną kwotę 90 GBP (np. jednego na 50 funtów, drugiego na 40 funtów) spowoduje odesłanie wniosku do nadawcy). Nie przyjmowane są również opłaty dokonane czekami zagranicznymi.

Drugi sposób to nadanie pieniędzy przekazem pocztowym (postal order). Należy go wystawić na "Home Office, Work Permits (UK)" i przykleić na nim nie ofrankowany znaczek pocztowy. Przekaz także należy dołączyć do pierwszej strony formularza.

Opłaty można ponadto dokonać kartą debetową (jednak wyłącznie Delta lub Switch) lub kartą kredytową (wyłącznie Visa lub MasterCard). W formularzu (w sekcji C - "Payment details") należy wówczas podać: rodzaj karty, imię i nazwisko w takim brzmieniu jak zapisano na karcie, numer karty, daty początku i końca ważności karty, numer emisji (tylko karty Switch). Osoby płacące kartą powinny następnie złożyć swój podpis i opatrzyć go datą - upoważni to Home Office do obciążenia konta na wymienioną kwotę.

Jeżeli dane dotyczące wpłaty będą nieprawidłowe (co uniemożliwi jej przyjęcie) lub nie zostanie wpłacona pełna kwota, cały wniosek uważany będzie za nie złożony. Wnioskodawca zostanie o tym powiadomiony i będzie miał 14 dni na uzupełnienie danych lub wpłacenie całej wymaganej kwoty. Jeżeli nie dotrzyma tego terminu, wniosek nie będzie rozpatrywany i zostanie zwrócony. Rozliczenie wpłat dokonanych czekiem może trwać do pięciu dni roboczych, zaś z użyciem karty kredytowej lub debetowej nie dłużej niż jeden dzień roboczy. Przekazy pocztowe rozliczane są natychmiast. Opłaty wnoszone innymi metodami, np. zagranicznymi czekami lub przekazami pieniężnymi z zagranicznych banków, nie są przyjmowane. Nie można również wysyłać pieniędzy łącznie z wnioskiem.


O porady na temat programu rejestracji pracowników (WRS), w tym w sprawie wypełnienia formularza, można się zwrócić do zespołu rejestracji pracowników (Worker Registration Team). Pracuje on od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 -17.00. Z pracownikami zespołu można skontaktować się telefonicznie (dzwoniąc pod numer tel. 0114 207 60 22), faxem (0114 207 60 23) lub pocztą internetową (e-mail: WRS@ind.homeoffice.gsi.gov.uk).

Rozmawiając przez telefon, należy być przygotowanym na podanie następujących informacji:

. swojego imienia i nazwiska, daty urodzenia i obywatelstwa

. numeru referencyjnego WRS, podanego na karcie rejestracyjnej i zaświadczeniu (jeżeli jest się w posiadaniu tych dokumentów)

. ewentualnie numeru przesyłki poleconej (Recorded Delivery lub Special Delivery)

. daty wysłania wniosku.

Te same informacje należy podać w e-mailu, skierowanym do zespołu rejestracji pracowników.

Rozpatrzenie 70 proc. kompletnych wniosków odbywa się bardzo szybko, bo już w ciągu 2 tygodni od ich odbioru przez zespół rejestracji pracowników (WRT). W ciągu 4 tygodni, liczba odpowiedzi wzrasta do 90 proc.

Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, wnioskodawca otrzyma listem poleconym (recorded delivery) na adres podany w pytaniu 12 sekcji 3 trzy dokumenty:

. Kartę rejestracji - zawiera nazwisko wnioskodawcy, datę jego urodzenia, obywatelstwo, zdjęcie oraz numer identyfikacyjny. Karta zachowuje ważność przez cały okres rejestracji w programie

. Zaświadczenie o rejestracji - ma formę listu. Jest to zezwolenie na pracę u wymienionego we wniosku u pracodawcy (kopia zaświadczenia zostanie mu przesłana).


Ważność zaświadczenie wygasa w dniu zakończenia pracy u tego właśnie pracodawcy. Jeżeli w chwili wydania zaświadczenia wnioskodawca nie pracuje już dla niego, dokument jest nieważny

. Paszport lub dowód osobisty.

Jeśli jednak wnioskodawca chciałby otrzymać dokumenty przesyłką specjalną (special delivery), konieczne jest dołączenie do wniosku odpowiednio ofrankowanej koperty.

Jeżeli decyzja w sprawie wniosku będzie negatywna, składająca go osoba otrzyma pismo odmowne oraz paszport lub dowód osobisty (przyczyna odmowy jest czasem prosta - wnioskodawca nie musi rejestrować się w programie). Opłata zostanie jej zwrócona w całości. Kopia pisma odmownego zostanie przesłana pracodawcy. Ten straci prawo do zatrudniania osoby, której dotyczy odmowa (o ile jest ona objęta obowiązkiem rejestracji).

Jeśli dokumenty mają byc wysłane na inny adres niż wymieniony w powyższej sekcji (może to byc na przykład adres pracodawcy), należy wypełnić punkt 13 w sekcji 3.

W przypadku zmiany adresu podczas rozpatrywania wniosku, należy bezwłocznie powiadomić Work Permits, w przeciwnym razie dokumenty mogą być odesłane pod niewłaściwy adres.


W przypadku zmiany pracy, należy złożyć wniosek o wydanie tylko zaświadczenia o rejestracji w ramach programu rejestracji pracowników (będzie ono stanowić pozwolenie na pracę u nowego pracodawcy). W tym celu należy wykorzystać formularz wniosku WRS, podać numer identyfikacyjny znajdujący się na karcie rejestracji oraz

przedstawić dane dotyczące nowego pracodawcy. Aby dokumenty były kompletne, należy dołączyć także kopię pisma od pracodawcy, potwierdzającego zatrudnienie. Nowe zaświadczenie (pozwolenie na pracę) będzie wskazywać tego właśnie pracodawcę (będzie ważne do czasu kolejnej zmiany pracy przed upływem 12 miesięcy).

Pracownik objęty programem WRS powinien przechowywać wszystkie dokumenty: zarówno kartę rejestracji ze zdjęciem, jak i pierwsze zaświadczenie oraz kolejne, gdyż zastępcze dokumenty mogą nie zostać wydane.

Jeżeli ktoś pracuje więcej niż w jednym miejscu, powinien złożyć wnioski o wydanie zaświadczenia o rejestracji oddzielnie dla każdego pracodawcy, u którego pracuje (jeśli zatrudnił się w dwóch miejscach - dwa wnioski, jeśli w trzech - trzy itd.). Trzeba wiedzieć, że pracodawcą jest wedle przepisów osoba, która bezpośrednio wypłaca pracownikowi wynagrodzenie.

Jeśli zmienia się miejsce pracy korzystając z usług tej samej agencji pośrednictwa, wniosku o ponowną rejestrację składać nie trzeba. Zezwolenie na pracę w ramach jednej agencji pośrednictwa pracy (choć miejsce pracy mogło się zmienić) jest stałe i zachowuje swą ważność dopóty, dopóki nie wystąpiła dłuższa niż miesięczna przerwa w zatrudnieniu. Jeśli taka przerwa nastąpi i potrwa więcej niż miesiąc, wniosek o wydanie zaświadczenia trzeba będzie złożyć ponownie w momencie podjęcia nowej pracy.

W razie zgubienia karty rejestracji lub zaświadczenia należy się skontaktować z zespołem rejestracji pracowników.

Po 12 miesiącach nieprzerwanej pracy, pracownik uzyska pełne prawa obywatela Unii Europejskiej i zostanie zwolniony z obowiązku dalszej rejestracji. O "nieprzerwanym zatrudnieniu" można mówić wtedy, gdy przerwa w pracy nie trwała dłużej niż w sumie przez 30 dni w ciągu 12 miesięcy. Podczas tego okresu można wziąć urlop, ale pod warunkiem, że będzie on płatny (tylko wówczas nie będzie traktowany jako zwykła przerwa w zatrudnieniu).

Aby potwierdzić nabycie owych pełnych praw, należy wystąpić o zezwolenie na pobyt stały (residence permit) dla obywateli krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Fakt, że praca rzeczywiście trwała nieprzerwanie przez 12 miesięcy, trzeba udokumentować. Dowodami na to będą: karta rejestracyjna, zaświadczenia o rejestracji wydane dla poszczególnych pracodawców, pisma zaświadczające od pracodawców, paski wypłat (payslips).

Raz jeszcze trzeba podkreślić, że wystąpienie do Home Office o rejestrację natychmiast po podjęciu pracy leży w interesie pracownika. Uzyskanie certyfikatu WRS może ponadto pomóc w staraniu się o numer ubezpieczenia społecznego (National Insurance Number) oraz zasiłków. Ponownie przypominamy także, że program rejestracji monitoruje jedynie ciągłość zatrudnienia - co do liczby pracodawców nie ma żadnych ograniczeń.

Złożenie wniosku o rejestrację jest obowiązkiem pracownika. Pracodawca musi natomiast napisać list, zawierający dane firmy oraz datę rozpoczęcia pracy przez osobę składającą dokumenty w Home Office. Pracodawca powinien go następnie przekazać pracownikowi. List należy dołączyć do innych dokumentów i przesłać do Home Office razem z wnioskiem WRS (Worker Registration Scheme). Jest on niezbędny do zarejestrowania pracownika, a zwłaszcza wydania pozwolenia na pracę.

W świetle przepisów, za zapewnienie sobie prawa do zatrudniania obywateli któregokolwiek z ośmiu nowo przyjętych do Unii Europejskiej państw, odpowiedzialny jest także pracodawca. Może on legalnie zatrudniać pracowników nie posiadających zezwoleń na pracę najwyżej przez miesiąc. Jeżeli pracownik złożył wniosek w tym czasie, a odpowiedź z urzędu spraw wewnętrznych jeszcze nie nadeszła, pracodawca ma prawo przedłużyć zatrudnienie do momentu nadejścia decyzji w sprawie wniosku. Po wydaniu zaświadczenia o rejestracji, prawo to obowiązuje oczywiście nadal. Sytuacja zostaje uregulowana pod względem prawnym na stałe.

Pracodawca powinien:

. uzyskać i zachować kopię formularza wniosku (wypełnionego przez swojego pracownika) jako dowód, że dokumenty zostały złożone przed upływem miesiąca od rozpoczęcia pracy

. odebrać i zachować kopię ważnego zaświadczenia o rejestracji.

Pracodawca może być pociągnięty do odpowiedzialności prawnej za popełnienie wykroczenia, jeżeli:

. jego pracownik nie złożył w ciągu jednego miesiąca od rozpoczęcia pracy wniosku o rejestrację w Home Office

. nie posiada kopii wypełnionego formularza wniosku

. po upływie miesiąca, nadal zatrudnia osobę, która nie dopełniła obowiązku rejestracji.

W razie orzeczenia winy, maksymalna grzywna dla pracodawcy wynosi

5000 GBP.

Po rozpatrzeniu wniosku pracownika, zespół rejestracji pracowników (specjalna komórka w Home Office) prześle pracodawcy kopię zaświadczenia o rejestracji lub kopię listu odmownego.

Jeżeli pracodawca nie otrzyma kopii zaświadczenia o rejestracji pracownika

w ciągu miesiąca od zatrudnienia danej osoby, może skontaktować się z zespołem rejestracji pracowników dzwoniąc pod numer 0114 207 60 22) lub korzystając z faksu o numerze 0114 207 60 23).

Dodatkowe wskazówki pracodawcy mogą uzyskać dzwoniąc pod numer specjalnie dla nich utworzonej infolinii (0845 010 6677) lub znaleźć na stronie internetowej (http://www.ind.homeoffice.gov.uk).
ODPOWIEDZ

Wróć do „Poradnik nt. pracy w Anglii”


Doradca Finansowy Gdańsk Doradca Finansowy Kraków Biznes Forum
Forum VW Regeneracja wtryskiwaczy Doradca Finansowy Wrocław
Darmowe ogłoszenia o pracę Kredyty dla pracujących za granicą Portal ogólnoteoretyczny
Strony internetowe Zielona Góra Ubezpieczenia Zielona Góra Forum mechaniczne
Skup aut Poznań Organizacja imprez Forum PHP
Skup aut w Poznaniu - wielkopolska Forum webmasterów Kredyty Warszawa