Jak wypełnić formularz WRS?

ODPOWIEDZ
admin
Site Admin
Site Admin
Posty: 27
Rejestracja: 25 paź 2018, 23:59
Lokalizacja: Polska

29 kwie 2007, 18:41

Formularz WRS, podzielony jest na dwie części. Pierwsza jest formularzem wpłaty (znajduje się na pierwszej stronie wniosku), druga fromularzem WRS (znajduje się na pozostałych trzech stronach).


Wypełnianie formularza wpłaty

Prawidłowe wypełnienie formularza wpłaty jest bardzo ważne. Wszelkie błędy mogą uniemożliwić sfinalizowanie wpłaty, co z kolei może spowodować zwrot wniosku do nadawcy. Opóźniłoby to rozpatrzenie wniosku.

Jeżeli jest się w posiadaniu karty rejestracyjnej, wystarczy wypełnienie części A i B. Należy podać dane kontaktowe osoby, do której można się zwrócić w razie dodatkowych pytań, np. swoje lub pracodawcy.


Część A:

Dane dotyczące osoby wpłacającej opłatę za wniosek

Tu należy wpisać dane dotyczące osoby, która dokonuje wpłaty za wniosek i z którą można się w razie potrzeby skontaktować w sprawie wpłaty. W przypadku wycofania wniosku lub negatywnej decyzji opłata zostanie zwrócona osobie wyszczególnionej w pytaniach 1-7. Jeżeli wpłata ma być odesłana komuś innemu, należy wypełnić pytania 8-12.

Jeżeli wnioskodawca oznaczył wniosek własnym numerem referencyjnym, można go wpisać w pytaniu 7. Jednak kontaktując się z Work Permits (UK) należy podawać numer referencyjny wpłaty (Payment Reference Number, PRN).


Część B:

Dane dotyczące osoby składającej wniosek

Pytania 13-19 odnoszą się do następujących informacji:

Pytanie 13: Należy podać, czy posiada się ważną kartę i certyfikat WRS

(Uwaga: Jeżeli ma się już kartę i certyfikat, oznacza to, że jest już się jest zarejestrowanym, nie ma więc potrzeby dokonywania dalszych wpłat)

Pytanie 14: Należy potwierdzić, że paszport lub dowód osobisty jest załączony do wniosku

Pytanie 15: Nazwisko składającego wniosek

Pytanie 16: Imię/imiona składającego wniosek

Pytanie 17: Data urodzenia składającego podanie (dzień/miesiąc/rok - np. 16/05/1968)

Pytanie 18: Pełna nazwa pracodawcy składającego wniosek w Zjednoczonym Królestwie

Pytanie 19: Obywatelstwo składającego wniosek


Część C:

Metoda dokonania wpłaty i dane dotyczące wpłaty

W pytaniu 20 należy wpisać metodę dokonania wpłaty oraz podać poniższe dane:

Brytyjski przekaz pocztowy (postal order)

Pieniężne przekazy pocztowe należy wystawić na "Home Office, Work Permits (UK)" i przylepić na nich właściwy znaczek pocztowy.

Przekaz pocztowy należy załączyć na przodzie formularza, wpisując swoje imię, nazwisko i adres na odwrocie przekazu w odpowiednim miejscu. Należy zachować pokwitowanie przekazu pocztowego.

Brytyjskie czeki

Czek należy wystawić dla "Home Office, Work Permits (UK)", na czeku powinno widnieć "A/C Payee only". Należy sprawdzić datę i kwotę (liczbą i słownie) oraz upewnić się, czy czek został podpisany. Do formularza wpłaty wpisać numer konta, kod banku (sort code) oraz numer czeku. Czek należy załączyć na przodzie formularza.

Karty kredytowe i debetowe

Dokonując wpłaty za pośrednictwem karty kredytowej lub debetowej należy podać:

. numer karty (długi numer na przedniej stronie, zwykle 16-cyfrowy)

. wpłacaną kwotę

. imię i nazwisko tak, jak widnieje na karcie

. datę początku i końca ważności karty

. numer kontrolny CVV (numer kontrolny CVV jest to 3-cyfrowy numer w rubryce na podpis, na odwrocie karty (ostatnie 3 cyfry)

. numer emisji (tylko karty Switch)

. w pytaniu 25 należy podpisać formularz wpłaty i wpisać datę


Wypełnianie formularza WRS

Bardzo ważne jest kompletne wypełnienie formularza. Niedostarczenie wszystkich wymaganych informacji i dokumentów może opóźnić rozpatrzenie wniosku. Aby upewnić się, że wniosek jest kompletny należy udzielić odpowiedzi na wszystkie stosowne pytania i zakreślić odpowiednie kratki. To znaczy, że składający wniosek, nie posiadający karty rejestracyjnej i certyfikatu, powinni wypełnić wszystkie części formularza. Ci natomiast, którzy taką kartę i certyfikat już posiadają, potrzebują jedynie wypełnić części A i B formularza wpłaty oraz części 1, 3, 4, 5 i 6 formularza WRS mieszczące się na stronie 2, 3 i 4.


Część 1:

Rodzaje wniosków

Ta część służy ustaleniu, czy składający wniosek otrzymał już kartę rejestracyjną i certyfikat.


Część 2:

Wymóg rejestracji

Część 2 ma ułatwić składającemu wniosek, czy jest on zobowiązany do zarejestrowania się w ramach Programu Rejestracji Pracowników (WRS). Pozytywna odpowiedź na którekolwiek pytanie w części 2 lub jedno z poniższych pytań oznaczonych czarnymi punktami oznacza, że nie jest składający wniosek zobowiązany do zarejestrowania się.

. czy jest Pan(i) samozatrudniony(a) i nie podejmuje żadnej pracy najemnej?

. czy 30 kwietnia 2004 r. przepracował(a) Pan(i) legalnie w Zjednoczonym Królestwie nieprzerwanie 12 miesięcy (tj. w ciągu 12 miesięcy okres przerw w legalnej pracy nie przekroczył w sumie 30 dni)?

. czy przepracował(a) Pan(i) legalnie w Zjednoczonym Królestwie nieprzerwanie 12 miesięcy, z których część lub całość przypada po 30 kwietnia 2004 r.?

. czy 30 kwietnia 2004 r. posiadał(a) Pan(i) zezwolenie na wjazd lub pobyt w Zjednoczonym Królestwie na podstawie ustawy imigracyjnej z 1971 r., które nie zawierało żadnych ograniczeń Pana/Pani prawa do pracy (tj. przyznano Panu/Pani warunki kategorii 1)?

Warunki kategorii 1 przyznawane są np.

- osobom objętym Programem Imigracyjnym dla Wysoko Specjalizowanych Pracowników (Highly Skilled Migrant Programme)

- małżonkom/partnerom obywateli brytyjskich w okresie próbnym

- osobom na utrzymaniu obywateli nowych krajów członkowskich UE, którzy obecnie podlegają warunkom kategorii 1

- obywatelom nowych krajów członkowskich UE, którzy są na utrzymaniu posiadacza prawa do pracy

- dyplomowanym lekarzom i dentystom przebywającym na szkoleniu w Zjednoczonym Królestwie

. czy jest Pan(i) pracownikiem delegowanym, tj. Pana/Pani pracodawca nie posiada siedziby w Zjednoczonym Królestwie, a Pana/Pani praca w tym kraju polega na świadczeniu usług w imieniu Pana/Pani pracodawcy?

. czy jest Pan(i) jednocześnie obywatelem brytyjskim, kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego innego niż ww. nowe kraje członkowskie UE lub Szwajcarii (tzn. posiada podwójne obywatelstwo)?

. czy jest Pan(i) członkiem rodziny (małżonkiem, formalnie uznanym partnerem żyjącym z wnioskodawcą bez zawarcia związku małżeńskiego, dzieckiem poniżej 21 roku życia) lub obywatelem Szwajcarii albo kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym w Zjednoczonym Królestwie jako:

- pracownik (z kraju innego niż nowoprzyjętego członka UE)

- osoba samowystarczalna

- emeryt/rencista

- student

. czy jest Pan/i studentem/studentką zapisanym/zapisaną na kurs w uznanej brytyjskiej instytucji oświatowej, którego głównym celem jest nauka zawodu?

. czy jest Pan/i emerytem/emerytką poprzednio zatrudnionym/zatrudnioną bądź samozatrudnionym/samozatrudnioną, otrzymującą emeryturę lub inne świadczenia wystarczające do życia bez konieczności ubiegania się o brytyjskie świadczenia socjalne i posiada w Zjednoczonym Królestwie pełne ubezpieczenie zdrowotne?

Jeżeli żadna z powyższych kategorii nie dotyczy składającego wniosek, jest składający wniosek zobowiązany do zarejestrowania się w ramach programu WRS po podjęciu lub przy zmianie pracy.

W razie wątpliwości co do obowiązku zarejestrowania się proszę skontaktować się z właściwym personelem Worker Registration Team.


Część 3:

Dane osobowe składającego wniosek

Ta część służy do zebrania danych osobowych składającego wniosek, z których niektóre znajdą się na karcie rejestracyjnej pracownika i certyfikacie. Należy upewnić się, że dane te są identyczne z danymi zawartymi w paszporcie/dowodzie osobistym dołączonym do wniosku. W punkcie 13, należy podać adres na który mają być zwrócone dokumenty, jeśli jest on inny niż podany w punkcie 12.


Część 4:

Dane dotyczące zatrudnienia

Ta część dotyczy pracodawcy osoby wnioskodawcy. Niektóre z tych danych znajdą się na certyfikacie WRS.

W przypadku zatrudnienia u więcej niż jednego pracodawcy należy skopiować część 4 i wypełnić osobno odnośnie każdego pracodawcy.


Część 5:

Dokumentacja uzupełniająca

Celem tej części jest sprawdzenie, czy do wniosku załączono wszystkie wymagane dokumenty. To zestawienie ułatwi zespołu WRS potwierdzenie odbioru dokumentów od składającego podanie i ich bezpieczne przechowanie w czasie rozpatrywania podania. Paszport i dowód osobisty zostaną zwrócone składającemu podanie. Natomiast zdjęcia i pismo od pracodawcy nie zostaną zwrócone, dlatego też można załączyć kopię, a nie oryginał takiego pisma.

Należy upewnić się, że paszport składającego wniosek nie jest uszkodzony, gdyż może to opóźnić rozpatrywanie wniosku.

Nie należy załączać innych dokumentów, takich jak akt zawarcia małżeństwa czy uznania związku pozamałżeńskiego lub informacje dotyczące sytuacji finansowej. Takie dokumenty nie są wymagane.

Jeżeli nie dostarczono całości wymaganej dokumentacji lub wymagane są dodatkowe dokumenty, zespół WRS skontaktuje się ze składającym wniosek, podając adres, na który należy dokumentację przesłać.

Składający wniosek, którzy już otrzymali kartę rejestracyjną, winni dostarczyć:

- kopię pisma od obecnego pracodawcy w Zjednoczonym Królestwie, podającym datę rozpoczęcia zatrudnienia. W przypadku składania wniosku o przedłużenie rejestracji nie jest to wymóg prawny, jednak pomoże zespołowi WRS w rozpatrzeniu wniosku.Składający wniosek, którzy jeszcze nie otrzymali karty rejestracyjnej, winni dostarczyć:

- kopię pisma od obecnego pracodawcy w Zjednoczonym Królestwie, podającego datę rozpoczęcia zatrudnienia.

- dwa zdjęcia (paszportowe z białym tłem) z imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy na odwrocie każdego z nich

- ważny paszport/dowód osobisty (w oryginale - kopie nie są akceptowane)

- opłatę 90 funtów

Uwaga:

W przypadku składania wniosków zbiorowych należy dołączyć kopię pisma podającego datę rozpoczęcia zatrudnienia każdego z wnioskodawców.


Część 6:

Oświadczenie składającego podanie

Oświadczenie należy przeczytać, podpisać i wpisać datę.
ODPOWIEDZ

Wróć do „Poradnik nt. pracy w Anglii”


Doradca Finansowy Gdańsk Doradca Finansowy Kraków Biznes Forum
Forum VW Regeneracja wtryskiwaczy Doradca Finansowy Wrocław
Darmowe ogłoszenia o pracę Kredyty dla pracujących za granicą Portal ogólnoteoretyczny
Strony internetowe Zielona Góra Ubezpieczenia Zielona Góra Forum mechaniczne
Skup aut Poznań Organizacja imprez Forum PHP
Skup aut w Poznaniu - wielkopolska Forum webmasterów Kredyty Warszawa